KLINIKKAELÄINHOITAJAT RY 

Säännöt 23.04.2015

1 § Yhdistyksen nimi on Klinikkaeläinhoitajat ry. ja kotipaikka Helsinki. 
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä eläinten terveydenhoidon parissa työskentelevien henkilöiden ammatillisia tietoja ja taitoja. 


2 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

1. Informoi alan asioista. 

2. Seuraa ja edistää eläinsuojelulain noudattamista 

3. Julkaisee jäsenlehteä 

4. Järjestää koulutustapahtumia ja luentoja. 

5. Valvoo jäsenistön etuja, neuvoo ja opastaa kaikissa ammattiin ja työhön liittyvissä asioissa. 

6. Ilmoittaa jäsenilleen vapaista työpaikoista ja pitää luetteloa työtä hakevista jäsenistään. 

7. Kerää ja julkaisee palkkatilastoa. 


8. On yhteistyössä ammattiliiton ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa. 

9. On mukana kehittämässä eläintenhoitajan ammattia ja koulutusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä perustaa rahastoja. Yhdistys voi myöskin panna toimeen asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä myyjäisiä. 

Yhdistys voi liittyä jäseneksi sellaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja elimiin, joihin kuuluminen auttaa yhdistystä tarkoitustensa toteuttamisessa. 


3 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka ammatikseen työskentelee eläintenhoitajana eläinlääkärin avustajana (pieneläinhoitaja, klinikkaeläintenhoitaja, klinikkaeläinhoitaja tmv.) tai joka opiskelee ko. alaa yhdistyksen tunnistamassa oppilaitoksessa.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä muut henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka läheisesti liittyvät alaan. Hallitus käsittelee jäsenanomukset. 

Yritysjäseneksi voidaan hyväksyä yritykset, jotka haluavat kannattaa yhdistyksen toimintaa. Hallitus käsittelee jäsenanomukset.


Kannatusjäsenellä ja yritysjäsenellä ei kuitenkaan ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi tai muutoin tehnyt sille tunnustusta ansaitsevia palveluksia. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua. 

4 § Jäsenen velvollisuudet: 
1. Jäsen on velvollinen maksamaan yhdistykselle liittymismaksun sekä jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous kulloinkin määrää. 
2. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut yhdistyksen kokousta edeltäneen vuoden jäsenmaksua, ei ole yhdistyksen kokouksessa äänivaltaa. 


5 § Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.Jäsenen erotessa raukeavat hänen velvollisuutensa yhdistystä kohtaan. 

Jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä, rikkoo näitä sääntöjä tai jättää yhdistykselle tulevan jäsenmaksun suorittamatta, voidaan erottaa yhdistyksestä. 
Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. 


6 § Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja sen toimeenpanevana elimenä on hallitus. 


7 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään syys-marraskuussa. Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää yhdistyksen hallitus. 


8 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat: 
1. Valitaan kokousvirkailijat: puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat. 
2. Esitetään toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta ja päätetään sen hyväksymisestä. 
3. Esitetään tilit ja tilintarkastajien lausunto kuluneen tilikauden tileistä ja hallinnosta. 
4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 
5. Määrätään kuluvaksi yhdistyksen toimikaudeksi , joka kestää vuoden: 
a) jäsenmaksu ja liittymismaksu 
b) hallituksen jäsenten sekä nimettyjen toimihenkilöiden kulukorvaus määräraha ja mahdolliset palkkiot. 

6. Valitaan kuluvaksi hallituksen toimikaudeksi, joka kestää kaksi (2) vuotta. 
a) äänestämällä varsinaisista jäsenistä yhdistyksen hallitus erovuoroisten tilalle: puheenjohtaja ja rahastonhoitaja ja yksi(1) hallituksen jäsen tai sihteeri ja varapuheenjohtaja sekä kaksi (2)hallituksen jäsentä. 
b) luentotoimikunta, joka koostuu yhdestä hallituksen jäsenestä sekä kolmesta muusta yhdistyksen varsinaisesta jäsenestä. 
c) lehtitoimikunta johon kuuluu päätoimittaja sekä kolme toimittajaa. Päätoimittajan tulee olla yhdistyksen varsinainen jäsen. 
d) yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja. 
e) muut mahdolliset toimihenkilöt. 
7. Hyväksytään kuluvaksi yhdistyksen toimikaudeksi, joka kestää vuoden: 
a) toimintasuunnitelma 
b) talousarvio 
c) jäsenmaksuvapautus hallituksen jäsenille ja muille toimihenkilöille, jotka toimivat hallituksen apuna. 
8. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista. 

9 § Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. 
Yhdistys kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jokaiselle jäsenelle lähetetyllä kirjallisella kokouskutsulla. 

Kutsussa on mainittava yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat. 

Yhdistyksen jäsenen vieras voi hallituksen luvalla olla läsnä yhdistyksen kokouksissa. 

10 § Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään nimetyn asian käsittelyä varten hallituksen päätöksestä tai milloin kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti hallitukselta sitä vaatii. 

Kutsu ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on toimitettava kirjallisesti jäsenille vähintään kahta viikkoa ennen kokousta. Jos tämän pykälän ensimmäisessä momentissa mainittu jäsenryhmä vaatii ylimääräistä yhdistyksen kokouksen koollekutsumista, on tieto jäsenille toimitettava kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus koolle kutsumisesta on saapunut yhdistykselle. 

11 § Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

12 § Hallitus: hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, ja kolme muuta jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan niin, että erovuorossa on vuoro vuosittain puolet hallituksesta. Ensimmäisenä vuonna erovuorossa ovat puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja yksi arvalla valittu hallituksen jäsen. 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai jos vähintään yksi hallituksen jäsen sitä kirjallisesti vaatii. 
Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. 

13 § Hallituksen tehtävänä on edustaa yhdistystä ja johtaa sen toimintaa näiden sääntöjen sekä yhdistyksen kokousten ohjeiden mukaisesti. 

Hallituksen tulee: 
1. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsitel- tävät asiat. 
2. Hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätösten valmistelusta. 
3. Toimeenpanna yhdistyksen kokousten tekemät päätökset. 

4. Hoitaa yhdistyksen muut juoksevat asiat. 

14 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi aina yhdessä. 

15 § Yhdistyksen toimi -ja tilikausi on 1.8.-31.7 välinen aika. Hallituksen on jätettävä tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat elokuun aikana tilintarkastajille, joiden on annettava niistä lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 

16 § Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan, että muutosehdotus saa kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on yhdistyksen vuosikokous, vähintään 2/3 annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksen käsittelystä. 

17 § Jos yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, sen varat käytetään purkukokouksen tarkemmin määräämällä tavalla käytettäväksi eläinsuojelutyöhön. 
Yhdistyksen purkautumispäätökseen vaaditaan 3/4 annetuista äänistä. 
Yhdistykselle lahjoitettujen tai testamentattujen varojen käytöstä päätetään ensimmäisen momentin mukaisesti, ellei lahjoittaja tai testamenttaaja ole nimenomaan toisin määrännyt. 

18 § Muutoin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.